Obchodní partneri

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – “Obchodní partneri“

Mubea Automotive Slovakia s.r.o. Weinova 2608/6, 060 01  Kežmarok, IČO: 51659719, Okr. súd Prešov, odd. Sro, vl.č. 36344/P (ďalej len“Mubea“)  ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje (ďalej len “OÚ“) dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

 

Podľa druhu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len “OÚ“) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

Dotknuté osoby Účel spracúvania OÚ Právny základ spracovania OÚ Doba spracúvania Príjemcovia
zamestnanci a iné fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú s vedomím ich zamestnávateľa na jeho pracovisku alebo v jeho priestore HR AGENDA – BOZP A PO, PZS Zákonná povinnosť: Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 5 rokov nasledujúdich po roku, ktorého sa týkajú vprípade smrteľných úrazov achorôb zpovolania trvalá archivácia subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca BOZP a PO agendu, spoločnosť zabezpečujúca PZS
zamestnanci, bývalí zamestnanci, klienti VNÚTORNÉ ADMINISTRATÍVE ÚČELY V RÁMCI SKUPINY PODNIKOV čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ po dobu trvania členstva v skupine podnikov subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, členovia skupiny podnikov, napr. materská spoločnosť Muhr und Bender KG
zamestnanci dodávateľa a iné fyzické osoby poskytujúce služby ZDOKLADOVANIE KVALIFIKÁCIE DODÁVATEĽOV čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM Oprávneným záujmom je: spracúvanie OÚ fyzických osôb konajúcich v mene jej zmluvných partnerov (v praxi najmä dodávateľov a iných fyzických osôb poskytujúcich služby), aby sa v prípade kontroly zabezpečilo preukázanie odbornej kvalifikácie dodávateľov 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú dodávatelia, odberatelia, subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona
dotknuté osoby, ktoré si uplatnili svoje právo EVIDENCIA UPLATNENÝCH PRÁV DOTKNUTÝCH OSOB čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádz-kovateľa vyplývajúcich z GDPR a ZOOÚ a súvisiacich právnych predpisov 5 rokov od vybavenia žiadosti subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona
zamestnanci, externé spolupracujúce osoby, zamestnanci servisných spoločností, štatutárny orgán, obchodní partneri a ich zamestnanci a štatutárny orgán POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ORGÁOM VEREJNEJ MOCI NA ZÁKLADE ICH POŽIADAVKY čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 171/1993 Z. z., zákon č. 160/2015 Z. z., zákon č. 370/1990 Zb. 1 rok po skončení kalendárneho roka, ktorého sa záznam týka subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona
zamestnanci a štatutárny orgán prevádzkovateľa, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb a ich štatutárne orgány a za nich komunikujúce osoby, klienti AGENDA ÚĆTOVNÍCTVA čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 431/2002 Z. z.o účtovníctve, zák. č. 222/2004 Z. z.o dani z pridanej hodnoty, zák. č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník, zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu, zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odprady, zák. č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách všetky zákony v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov a zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom v rozhodnom čase čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba 10 rokov nasledujúcich po roku, ktoré sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca technickú podporu, spoločnosť zabezpečujúca daňové poradenstvo a finančný audit
Fyzické osoby v postavení účastníka alebo svedka v konaní pred súdom podľa občianskeho súdneho poriadku alebo v konaní pred rozhodcovským súdom, dlžníka resp. úpadcu v konkurznom resp. reštrukturalizačnom konaní, povinného v exekučnom konaní, fyzické osoby v postavení obžalovaného, svedka, poškodeného v trestnom konaní, fyzické osoby v postavení účastníka konania pred Ústavným súdom SR AGENDA VYBAVOVANIA SÚDNYCH SPOROV, EXEKÚCIÍ, VYMÁHANIA POHĽADÁVOK čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 160/2015 Z. z., zák. č. 244/2002 Z. z., zák. č. 301/2005 Z. z., zák. č. 7/2005 Z. z., zák. č. 38/1993 Z. z., zák. č. 162/2015 Z. z., zák. č. 233/1995 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov 10 rokov po právoplatnom skočení príslušného konania subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca právne poradenstvo
dodávatelia, odberatelia a ich zamestnanci a a iné za nich komunikujúce fyzické osoby, zamestnanci AGENDA OBCHODNEJ KOMUNIKÁCIE A ZMLÚV čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY – nevyhnutné, aby sa na základe zaslanej cenovej ponuky dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ktorej zmluvnou stranou má byť dotknutá osoba čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM Oprávneným záujmom je: spracúvanie OÚ fyzických osôb konajúcich v mene jej zmluvných partnerov (v praxi najmä dodávateľov a odberateľov externé spolupracujúce osoby), aby sa zabezpečilo platné uzatvorenie zmluvy (tzn. uzatvorenie zmluvy s osobami oprávnenými konať v mene spoločnosti, ktorá je jej zmluvným partnerom), jej riadne a efektívne plnenie (v praxi najmä komunikácia s príslušnými pracovníkmi na strane zmluvného partnera). OÚ sú uvedené priamo v objednávkach, zmluvách alebo sú získané v súvislosti s plnením zmlúv. ZÁKONNÁ POVINNOSŤ v súvislosti s vedením účtovníctva Objednávky nepriameho materiálu 10 rokov Podklady k sériovej výrobe 15 rokov Zmluvy 10 rokov po skončení platnosti Obchodná komunikácia 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola komunikácia vytvorená dodávatelia, odberatelia, subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca daňové poradenstvo a finančný audit
údaje osôb prechádzajúcich cez vrátnicu (uchádzači o prácu, zákazníci, dodávatelia, odberatelia, všetky externé osoby vstupujúce do priestorov Mubea) EVIDENCIA NÁVŠTEV čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM Oprávneným záujmom je: 1. ochrana majetku MUBEA a predchádzanie škodám kontrolou osôb, ktoré vstupujú do priestorov Mubea a zdržujú sa v nich a zároveň 2. ochrana majetku Mubea spočívajúca v kontrole prístupu osôb pohybujúcich sa v priestoroch Mubea a v kontrole prístupu osôb k majetku 2 mesiace po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol vytvorený záznam subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, spoločnosti zabezpečujúce technickú podporu, spoločnosť zabezpečujúca strážnu službu
fyzické osoby – odosielatelia aprijímatelia korešpondencie SPRÁVA REGISTRATÚRY, EVIDENCIA PRIJATEJ A ODOSLANEJ POŠTY ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zo zák. o e-Governmente č. 305/2013 Z. z a súvisiacich právnych predpisov bežná korešpondencia 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bol záznam o komunikácii vytvorený; a v prípade dôležitej korešpondencie – trvalá archivačná lehota subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, externá spoločnosť zabezpečujúca strážnu službu, externá spoločnosť zabezpečujúca mzdovú agendu
zamestnanec, fyzická osoba zaznamenaná na zázname z kamerového zariadenia MONITOROVANIE KAMEROVÝM SYSTÉMOM Čl. 6 ods. 1 f) spracovanie je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov zodpovednej osoby alebo tretej strany a záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, neprevládajú – monitorovanie priestorov prostredníctvom kamerových záznamov na účel ochrany života, zdravia, majetku 72 hodín subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca strážnu službu, spoločnosť zabezpečujúca IT podporu
zamestnanci, obchodní partneri, potenciálni obchodní partneri, uchádzači o prácu AGENDA COVID-19 VŠEOBECNE čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia súhlas dotknutej osoby a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 355/2007 Z.z., zák. č. 42/1994 Z. z., z príslušných aplikovateľných opatrení ÚVZ SR pri ohrození zdravia a príslušných vyhlášok ÚVZ SR a súvisiacich právnych predpisov (resp. obdobných súvisiacich právnych aktov a vyhlášok ÚVZ SR) a zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a súvisiacich predpisov oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany v spojení s výnimkou zo zákazu spracúvania podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR 30 dní po skončení monitorovaného kalendárneho mesiaca subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, externá spoločnosť zabezpečujúca BOZP a PZS agendu, externá SBS
zamestnanec, externé spolupracujúce osoby, dodávatelia ainé fyzické osoby ktoré majú prístup do systémov prevádzkovateľa alebo sa vjeho systémoch nachádzajú IT BEZPEČNOSŤ čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY – nevyhnutné, aby sa na základe zmluvných apredzmluvných vzťahov dotknutej osoby vykonali opatrenia na zabezpečenie IT prístupov azároveň čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM Oprávneným záujmom je: najmä zabezpečenie siete a sieťových zariadení, kontrola a prevencia neoprávnených prístupov a prevencia odcudzenia dát. Oprávnený záujem prevádzkovateľa spočíva v prevencii a ochrane pred počítačovým útokom a nepovoleným prístupom neoprávnených osôb k údajom, ochrane interných dát prevádzkovateľa vrátane OÚ, prevádzkovania interných IT systémov prevádzkovateľa. 1 rok nasledujúci po roku, v ktorom bol log zaznamenaný subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, externá spoločnosť zabezpečujúca IT podporu

MUBEA nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania OÚ. MUBEA neuskutočňuje prenos OÚ do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). MUBEA nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

 

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie OÚ zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy.

V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie OÚ zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností MUBEA, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov. MUBEA získava OÚ v prvom rade od dotknutých osôb. MUBEA môže získavať OÚ od svojich zamestnancov, ktorí odporučili uchádzača o zamestnanie alebo stáž, resp. iného uchádzača v rozsahu jeho identifikačných údajov, prípadne iných skutočne nevyhnutných údajov súvisiacich s výberovým konaním a odporúčaním kandidáta. MUBEA môže získavať OÚ taktiež z verejných prístupných zdrojov ako napr. Linkedln a registrov, alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy, o čom musí MUBEA dotknutú osobu informovať podľa príslušných právnych predpisov.

V prípade, ak budú MUBEA poskytnuté OÚ od inej ako priamo od dotknutej osoby, poskytnutím týchto OÚ ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktorej údaje spoločnosti MUBEA poskytuje, disponuje súhlasom so spracovaním jej OÚ v zmysle týchto podmienok podľa ust. § 78 ods. 6 ZOOÚ.

 

V súvislosti so spracovávaním OÚ má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

1) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti MUBEA potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých OÚ;

2) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti MUBEA opravu nesprávnych alebo neaktuálnych OÚ, resp. doplnenie neúplných OÚ;

3) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti MUBEA vymazanie/likvidáciu OÚ ak: a) OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, b) v prípadoch, kedy boli OÚ spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním OÚ bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie OÚ alebo iná zákonná výnimka; c) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu; d) OÚ sú spracúvané nezákonne; e) na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť OÚ vymazané;

4) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti MUBEA obmedzenie spracúvania OÚ ak:

 1. dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti MUBEA overiť správnosť OÚ;
 2. spracúvanie OÚ je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. spoločnosť MUBEA už nepotrebuje OÚ na účel spracúvania OÚ, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;

5) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti MUBEA OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré spoločnosti MUBEA poskytla, a ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami má zároveň aj právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi;

6) v prípade, ak dochádza k spracúvaniu OÚ na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;

7) z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu MUBEA ako prevádzkovateľa na spracúvaní OÚ, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by MUBEA vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);

8) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u koordinátora pre ochranu osobných údajov na adrese info.mubea.kezmarok@mubea.com alebo formou doporučeného listu doručeného spoločnosti Mubea Automotive Slovakia s.r.o., Weinova 2608/6, 060 01  Kežmarok.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne.

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť MUBEA má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním OÚ sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť Mubea Automotive Slovakia s.r.o., a to na koordinátora pre ochranu osobných údajov na adrese info.mubea.kezmarok@mubea.com.

Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.

 

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza aj na nástenke HR oddelenia MUBEA a prípadne aj na internetovej webovej stránke www.mubea.sk v časti “Ochrana osobných údajov“

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com