Kariéra všeobecne

Mubea Automotive Slovakia s.r.o. Weinova 2608/6, 060 01 Kežmarok, IČO: 51659719, Okr. súd Prešov, odd. Sro, vl.č. 36344/P (ďalej len“Mubea“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje (ďalej len “OÚ“) dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

Podľa pracovnej pozície, resp. druhu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len “OÚ“) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ, ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

Dotknuté osoby Účel spracúvania OÚ Právny základ spracovania OÚ Doba spracúvania Príjemcovia
Uchádzači o zamestnanie, ktorí prejavili záujem o prácu na konkrétnej pracovnej pozícii Úspešní uchádzači o zamestnanie, ktorí prejavili záujem stať sa zamestnancom HR AGENDA – UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY – nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ktorej zmluvnou stranou má byť dotknutá osoba zároveň spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplý-vajúcej zo zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce Spracovanie OSOBITNEJ KATEGÓRIE OÚ v prípade úspešných uchádzačov o zamestnanie a ich blízkych osôb je podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia NEVYHNUTNÉ NA ÚČELY PLNENIA POVINNOSTÍ a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby V OBLASTI PRACOVNÉHO PRÁVA a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany počas trvania výberového konania a najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prihlásenia sa do výberového konania subjekty, ktorým poskytnutie OÚ vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, spoločnosť prevádzkujúca webovú inzerciu o voľných pracovných pozíciách, materská spoločnosť, ktorá prevádzkuje portál www.mubea.com Muhr und Bender KG, Attendorn Nemecko
Uchádzači o štipendium a Trainee, ktorí prejavili záujem oštipendium a/alebo stáž / prácu na konkrétnej pracovnej pozícii Úspešní uchádzači oštipendium aTrainee, ktorí prejavili záujem stať sa zamestnancom HR AGENDA – ŠTUDENTI spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY – nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ktorej zmluvnou stranou má byť dotknutá osoba zároveň spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplý-vajúcej zo zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce Spracovanie OSOBITNEJ KATEGÓRIE OÚ v prípade úspešných uchádzačov o zamestnanie a ich blízkych osôb je podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia NEVYHNUTNÉ NA ÚČELY PLNENIA POVINNOSTÍ a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby V OBLASTI PRACOVNÉHO PRÁVA a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany počas trvania výberového konania a najneskôr do 1 roka odo dňa prihlásenia sa do výberového konania subjekty, ktorým poskytnutie OÚ vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, spoločnosť prevádzkujúca webovú inzerciu o voľných pracovných pozíciách, materská spoločnosť, ktorá prevádzkuje portál www.mubea.com Muhr und Bender KG, Attendorn Nemecko
zamestnanci a iné fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú s vedomím ich zamestnávateľa na jeho pracovisku alebo v jeho priestore HR AGENDA – BOZP A PO, PZS čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 5 rokov nasledujúdich po roku, ktorého sa týkajú vprípade smrteľných úrazov achorôb zpovolania trvalá archivácia subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca BOZP a PO agendu, spoločnosť zabezpečujúca PZS
zamestnanec, osoba blízka, bývalý zamestnanec PERSONÁLNA AMZDOVÁ AGENDA 1. v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia je spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stravou je dotknutá osoba a súčasne 2. v zmysle č. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov s zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšie osobitné predpisy, zákona č. 43/2004 Z.z. o o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákona č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 59/2018 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) Osobný spis a Mzdový list do 70 rokov veku zamestnanca Výplatné pásky, Údaje z exekučných konaní 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú Podklady pre mzdy 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú Dochádzka a evidencia pracovného času 3 roky nasledujúce po roku, ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca personálny amzdový systém, spoločnosť zabezpečujúca elektronické stravovacie kupóny, spoločnosť zabezpečujúca IT bezpečnosť apodporu,materská spoločnosť zabezpečujúca vytvorenie e-mailových adries Muhr und Bender KG
zamestnanci, bývalí zamestnanci PLNENIE POVINNOSTÍ VOČI SOCIÁLNEJ POISŤOVNI Čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona: Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca mzdovú agendu
zamestnanci, bývalí zamestnanci PLNENIE POVINNOSTI VOČI ZDRAVOTNEJ POISŤOVNI Čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca mzdovú agendu
zamestnanci, bývalí zamestnanci PLNENIE DAŇOVÝCH PVINNOSTÍ Čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona: Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov V prípade kopírovania úradných dokladov je to čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca mzdovú agendu, spoločnosť zabezpečujúca daňové poradenstvo
zamestnanec- oznamovateľ, osoba blízka oznamovateľovi vpracovno-právnom vzťahu kprevádzkovateľovi, fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie oznámenia, a ktorých sa oznámenie týka EVIDENCIA OZNÁMENÍ O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI Čl. 6 ods. 1 c) Nariadenia nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 3 roky odo dňa doručenia oznámenia prevádzkovateľovi subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona
zamestnanci CESTOVNÉ PRÍKAZY čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 431/2002 Z. z., zák. č. 222/2004 Z. z., zák. č. 40/1964 Zb., zák. č. 311/2001 Z. z., zák. č. 595/2003 Z. z., zák. č. 582/2004 Z. z., zák. č. 283/2002 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov 10 rokov nasledujúcich po roku, ktoré sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona
zamestnanci, bývalí zamestnanci, klienti VNÚTORNÉ ADMINISTRATÍVE ÚČELY VRAMCI SKUPINY PODNIKOV čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ po dobu trvania členstva v skupine podnikov subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, členovia skupiny podnikov, napr. materská spoločnosť Muhr und Bender KG
fyzické osoby – konatelia, spoločníci, zamestnanci, osoby blízke AGENDA IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 5 rokov po skončení statusu konečného užívateľa výhod subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona
zamestnanci, bývalí zamestnanci POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ: ochrana majetku Mubea a jej finančných záujmov v prípade vzniku poistnej udalosti a s ňou súvisiacej škody po dobu trvania poistnej zmluvy, 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo k poistnej udalosti, trvalá archivačná lehota v prípade smrteľných úrazov a chorôb z povolania subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, poisťovňa
zamestnanci IDENTIFIKAČNÁ DOCHÁDZKOVÁ APRÍSTUPOVÁ KARTA ZAMESTNANCA Evidencia dochádzky: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov Identifikačná karta: čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ – použitie fotografie na identifikačnej dochádzkovej a prístupovej karte 1 rok po skončení pracovného pomeru subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, externá strážna služba
zamestnanci POSKYTOVANIE OÚ VROZSAHU PODĽA §78 ODS. 3 ZÁKONA Č. 1/2018 Z.z. čl. 6 ods. 1 písmeno f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ a vyplývajú mu zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov po dobu trvania pracovného pomeru subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, dodávatelia (napr. vzdelávacie agentúry, obchodní partneri
zamestnanci POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM V SÚVISLOSTI S PLNENÍM PRACOVNÝCH POVINNOSTÍ čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ po dobu trvania pracovného pomeru subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, dodávatelia (napr. vybavenie leteniek, zabezpečenie zákonných školení)
zamestnanci PROJEKT VYTVORENIA AUDRŽANIA PRACOVNÝCH MIEST čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 57/2018 Z.z., zákona č 5/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov 10 rokov od posledného čerpania v rámci projektu Ústredie práce, soc. vecí a rodiny a subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona
zamestnanci, zástupcovia zamestnancov, zástupcovia zamestnancov pre BOZP a PO PÔSOBENIE ZÁSTUPCOV ZAMESTNANCOV čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca BOZP a PO agendu
zamestnanci a štatutárny orgán prevádzkovateľa, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb a ich štatutárne orgány a za nich komunikujúce osoby, klienti AGENDA ÚĆTOVNÍCTVA čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 431/2002 Z. z.o účtovníctve, zák. č. 222/2004 Z. z.o dani z pridanej hodnoty, zák. č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník, zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu, zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odprady, zák. č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách všetky zákony v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov a zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom v rozhodnom čase čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba 10 rokov nasledujúcich po roku, ktoré sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca technickú podporu, spoločnosť zabezpečujúca daňové poradenstvo a finančný audit
Fyzické osoby v postavení účastníka alebo svedka v konaní pred súdom podľa občianskeho súdneho poriadku alebo v konaní pred rozhodcovským súdom, dlžníka resp. úpadcu v konkurznom resp. reštrukturalizačnom konaní, povinného v exekučnom konaní, fyzické osoby v postavení obžalovaného, svedka, poškodeného v trestnom konaní, fyzické osoby v postavení účastníka konania pred Ústavným súdom SR AGENDA VYBAVOVANIA SÚDNYCH SPOROV, EXEKÚCIÍ, VYMÁHANIA POHĽADÁVOK čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 160/2015 Z. z., zák. č. 244/2002 Z. z., zák. č. 301/2005 Z. z., zák. č. 7/2005 Z. z., zák. č. 38/1993 Z. z., zák. č. 162/2015 Z. z., zák. č. 233/1995 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov 10 rokov po právoplatnom skočení príslušného konania subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca právne poradenstvo
dotknuté osoby, ktoré si uplatnili svoje právo EVIDENCIA UPLATNENÝCH PRÁV DOTKNUTÝCH OSOB čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádz-kovateľa vyplývajúcich z GDPR a ZOOÚ a súvisiacich právnych predpisov 5 rokov od vybavenia žiadosti subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona
zamestnanci, externé spolupracujúce osoby, zamestnanci servisných spoločností, štatutárny orgán, obchodní partneri a ich zamestnanci a štatutárny orgán POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ORGÁOM VEREJNEJ MOCI NA ZÁKLADE ICH POŽIADAVKY čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č.171/1993 Z. z., zákon č. 160/2015 Z. z., zákon č. 370/1990 Zb. 1 rok po skončení kalendárneho roka, ktorého sa záznam týka subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona
fyzické osoby – odosielatelia aprijímatelia korešpondencie SPRÁVA REGISTRATÚRY, EVIDENCIA PRIJATEJ A ODOSLANEJ POŠTY ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zo zák. o e-Governmente č. 305/2013 Z. z a súvisiacich právnych predpisov bežná korešpondencia 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bol záznam o komunikácii vytvorený; a v prípade dôležitej korešpondencie – trvalá archivačná lehota subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, externá spoločnosť zabezpečujúca strážnu službu, externá spoločnosť zabezpečujúca mzdovú agendu
fyzická osoba zaznamenaná na zázname z kamerového zariadenia MONITOROVANIE KAMEROVÝM SYSTÉMOM Čl. 6 ods. 1 f) spracovanie je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov zodpovednej osoby alebo tretej strany a záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, neprevládajú – monitorovanie priestorov prostredníctvom kamerových záznamov na účel ochrany života, zdravia, majetku 72 hodín subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca strážnu službu, spoločnosť zabezpečujúca IT podporu
zamestnanec, externé spolupracujúce osoby, dodávatelia ainé fyzické osoby ktoré majú prístup do systémov prevádzkovateľa alebo sa vjeho systémoch nachádzajú IT BEZPEČNOSŤ čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY – nevyhnutné, aby sa na základe zmluvných apredzmluvných vzťahov dotknutej osoby vykonali opatrenia na zabezpečenie IT prístupov azároveň čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM Oprávneným záujmom je: najmä zabezpečenie siete a sieťových zariadení, kontrola a prevencia neoprávnených prístupov a prevencia odcudzenia dát. Oprávnený záujem prevádzkovateľa spočíva v prevencii a ochrane pred počítačovým útokom a nepovoleným prístupom neoprávnených osôb k údajom, ochrane interných dát prevádzkovateľa vrátane OÚ, prevádzkovania interných IT systémov prevádzkovateľa. 1 rok nasledujúci po roku, v ktorom bol log zaznamenaný subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, externá spoločnosť zabezpečujúca IT podporu
zamestnanci APLIKÁCIA WE@MUBEA čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia súhlas dotknutej osoby počas trvania pracovného pomeru subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona amaterská spoločnosť Muhr und Bender KG
zamestnanci POZITÍVNA PREZENTÁCIA SPOLOČNOSTI čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia súhlas dotknutej osoby 3 roky po skončení kalendárneho roku, v ktorom bola fotografia vyhotovená subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona
zamestnanci ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia súhlas dotknutej osoby počas trvania pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, audítori, návštevy
zamestnanci KVALIFIKAČNÁ MATICA čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia súhlas dotknutej osoby počas trvania pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, audítori, návštevy
údaje osôb prechádzajúcich cez vrátnicu (uchádzači o prácu, zákazníci, dodávatelia, odberatelia, všetky externé osoby vstupujúce do priestorov Mubea) EVIDENCIA NÁVŠTEV čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM Oprávneným záujmom je: 1. ochrana majetku MUBEA a predchádzanie škodám kontrolou osôb, ktoré vstupujú do priestorov Mubea a zdržujú sa v nich a zároveň 2. ochrana majetku Mubea spočívajúca v kontrole prístupu osôb pohybujúcich sa v priestoroch Mubea a v kontrole prístupu osôb k majetku 2 mesiace po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol vytvorený záznam subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, spoločnosti zabezpečujúce technickú podporu, spoločnosť zabezpečujúca strážnu službu
zamestnanci AGENDA COVID-19 TESTOVANIE čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM Oprávneným záujmom je: Zabezpečenie príslušného COVID-19 testovania osobám pracujúcim v Mubea v prípade, ak o to majú tieto osoby záujem, a to za účelom ochrany života a verejného zdravia a predchádzania šírenia ochorenia COVID-19 v súvislosti s výkonom práce vMubea atiež 30 dní po skončení kalendárneho mesiaca, vktorom sa testovanie uskutočnilo subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, spoločnosť vykonávajúca testovanie
zamestnanci, obchodní partneri, potenciálni obchodní partneri, uchádzači o prácu AGENDA COVID-19 VŠEOBECNE čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia súhlas dotknutej osoby a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 355/2007 Z.z., zák. č. 42/1994 Z. z., z príslušných aplikovateľných opatrení ÚVZ SR pri ohrození zdravia a príslušných vyhlášok ÚVZ SR a súvisiacich právnych predpisov (resp. obdobných súvisiacich právnych aktov a vyhlášok ÚVZ SR) a zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a súvisiacich predpisov oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany v spojení s výnimkou zo zákazu spracúvania podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR 30 dní po skončení monitorovaného kalendárneho mesiaca subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, externá spoločnosť zabezpečujúca BOZP a PZS agendu, externá SBS
zamestnanci 3G PAS čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia súhlas dotknutej osoby počas trvania mimoriadnej situácie subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona amaterská spoločnosť Muhr und Bender KG

MUBEA nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania OÚ. MUBEA neuskutočňuje prenos OÚ do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). MUBEA nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

 

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie OÚ zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy.

V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie OÚ zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností MUBEA, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov. MUBEA získava OÚ v prvom rade od dotknutých osôb. MUBEA môže získavať OÚ od svojich zamestnancov, ktorí odporučili uchádzača o zamestnanie alebo stáž, resp. iného uchádzača v rozsahu jeho identifikačných údajov, prípadne iných skutočne nevyhnutných údajov súvisiacich s výberovým konaním a odporúčaním kandidáta. MUBEA môže získavať OÚ taktiež z verejných prístupných zdrojov ako napr. Linkedln a registrov, alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy, o čom musí MUBEA dotknutú osobu informovať podľa príslušných právnych predpisov.

V prípade, ak budú MUBEA poskytnuté OÚ od inej ako priamo od dotknutej osoby, poskytnutím týchto OÚ ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktorej údaje spoločnosti MUBEA poskytuje, disponuje súhlasom so spracovaním jej OÚ v zmysle týchto podmienok podľa ust. § 78 ods. 6 ZOOÚ.

 

V súvislosti so spracovávaním OÚ má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

1) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti MUBEA potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých OÚ;

2) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti MUBEA opravu nesprávnych alebo neaktuálnych OÚ, resp. doplnenie neúplných OÚ;

3) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti MUBEA vymazanie/likvidáciu OÚ ak: a) OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, b) v prípadoch, kedy boli OÚ spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním OÚ bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie OÚ alebo iná zákonná výnimka; c) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu; d) OÚ sú spracúvané nezákonne; e) na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť OÚ vymazané;

4) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti MUBEA obmedzenie spracúvania OÚ ak:

 1. a) dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti MUBEA overiť správnosť OÚ;
 2. b) spracúvanie OÚ je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. c) spoločnosť MUBEA už nepotrebuje OÚ na účel spracúvania OÚ, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;

5) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti MUBEA OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré spoločnosti MUBEA poskytla, a ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami má zároveň aj právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi;

6) v prípade, ak dochádza k spracúvaniu OÚ na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;

7) z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu MUBEA ako prevádzkovateľa na spracúvaní OÚ, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by MUBEA vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);

8) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u koordinátora pre ochranu osobných údajov na adrese info.mubea.kezmarok@mubea.com alebo formou doporučeného listu doručeného spoločnosti Mubea Automotive Slovakia s.r.o., Weinova 2608/6, 060 01  Kežmarok.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne.

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť MUBEA má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním OÚ sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť Mubea Automotive Slovakia s.r.o., a to na koordinátora pre ochranu osobných údajov na adrese info.mubea.kezmarok@mubea.com.

Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.

 

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza aj na HR oddelení MUBEA a prípadne aj na internetovej webovej stránke www.mubea.sk v časti “Ochrana osobných údajov“

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com